دوره های مدیریت سرویس IT

 فهرست دوره های تخصصی زیر گروه دوره های آموزشی مدیریت سرویس  IT که توسط شرکت برگزار می شود، به شرح زیر است:

 • دوره مقدماتی چارچوب ITIL
 • چگونگی پیاده سازی ITIL v3
 • مدیریت پایه ای ITIL
 • پشنیبانی خدمات فناوری اطلاعات
 • ارایه خدمات فناوری اطلاعات
 • خدمات دایمی فناوری اطلاعات
 • مدرک برای فرآیندهای مدیریت پیکره بندی ، تغییر و انتشار
 • مدیریت امنیت
 • مقدمه ای بر ISO 20000
 • برنامه ریزی و تکنیک های پیاده سازی تکنیک ها برای مخفا (مدیریت خدمات فناوری اطلاعات )
 • مدیریت چرخه
 • تحلیل و پشتیبانی عملیات
 • پیشرفت مستمر سرویس
 • طراح ریزی بهینه سازی و محافظت
 • طراحی سرویس
 • مدیریت رخداد و پیشخوان خدمت
 • مدیریت سطح سرویس
 • توافقنامه و پیشنهادات سرویس
 • عملیات سرویس
 • انتقال سرویس
 • بهترین روش های آزموده شده پیشخوان خدمت
 • تحلیل  پیشخوان خدمت


لطفاً سوالات خود پیرامون مشخصات، اهداف و مهارت های تدوین شده دوره ها را از طریق آدرس پست الکترونیکی trainingservices@pishdadservice.com و یا تلفن02122337123 با ما در میان بگذارید.